Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Παπαδιάνικων λειτουργεί ως αναγνωρισµένη Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς από το 2015 σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3351/12.12.2014 και τροποποίησε το καταστατικό του σύµφωνα µε τον Καν (ΕΕ) 1308/2013.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την ΥΑ 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 2430/110502/ 2017 (ΦΕΚ 3800 Β)’ περί της αρµόδιας αρχής, ο ΑΕΣ Παπαδιάνικων κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ) Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Παπαδιάνικων. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της ΟΠ και σύµφωνα µε την ΥΑ 397/18235/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε, η Οργάνωση Παραγωγών κατέθεσε νέο τροποποιηµένο καταστατικό. Η ΟΠ του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Παπαδιάνικων αναγνωρίσθηκε µε την υπ’ αρ. 19412/3049/19.01.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας αριθµώντας 253 ελαιοπαραγωγούς – µέλη.

Η ΟΠ επικαιροποίησε την αναγνώρισή της σύμφωνα με την υπ’ αριθμ’ 28491/9-2-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αριθμώντας 218 μέλη.

Η Οργάνωση Παραγωγών συµµετέχει στα προγράµµατα οργάνωσεων ελαιουργικών φορέων από το 2015, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό και την περαιτέρω ενδυνάµωση της ποιότητας των ελαιοκοµικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.