Η Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ έχει σκοπό μέσω της υποβολής του διετούς επιχειρησιακού σχεδίου της, του οποίου οι στόχοι ταυτίζονται με τους σκοπούς και στόχους των εφαρμοστικών κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 και (ΕΚ) 611/2014 & (ΕΚ) 615/2014, και με επαρκώς τεκμηριωμένες, σωστά κατανεμημένες και στοχευμένες δραστηριότητες να επιτύχει τους στόχους της που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Στη δραστηριότητα Βii.1 η Ο.Ε.Φ. θα εφαρμόσει πιλοτικά σε επιλεγμένους ελαιοπαραγωγούς την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ με σκοπό να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με τη χρησιμοποίησή του ως εναλλακτική λύση για τη χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και της θρεπτικής κατάστασης των ελαιώνων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη δραστηριότητα Βiν.1 θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Στη δραστηριότητα Βiν.3 που αφορά τους ελαιοκαλλιεργητές της, η Ο.Ε.Φ. θα εφαρμόσει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. σε 218 ελαιοκαλλιεργητές μέλη της, το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα.

Στη δραστηριότητα Γiii.1 η Ο.Ε.Φ. θα πραγματοποιήσει υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος που προκύπτει από τις δραστηριότητές της, με στόχο, αφενός να μειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, μέσω της ενημέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη δραστηριότητα Γiii.2 θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατάρτισης των παραγωγών στον αγρό από γεωτεχνικούς, σχετικά με τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Επίσης θα διεξαχθούν έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, νέες τεχνικές κλαδέματος, καθώς και εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

Στη δραστηριότητα Δi.1 η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί παλετοκιβώτια που θα χρησιμοποιούνται από τους ελαιοπαραγωγούς για τη συγκομιδή των ελιών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου κατά τη συγκομιδή και τη μεταφορά του στο ελαιοτριβείο.

Στη δραστηριότητα Δiv.2 η Ο.Ε.Φ. θα προβεί στην αντικατάσταση του ενός από τα δύο τριφασικά Decanter που διαθέτει με ένα σύγχρονο διφασικό Decanter, ίδιας δυναμικότητας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου. Το Decanter θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα ελαιουργικά μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας.

Στη δραστηριότητα Εi.1. η Ο.Ε.Φ. θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της προέλευσης του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Εi.2 θα εφαρμοστεί Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ., για την διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, την ασφαλή διάθεση του στην αγορά και την ελαχιστοποίηση των διατροφικών κινδύνων που είναι δυνατό να προκύψουν από ακατάλληλα τρόφιμα.

Στη δραστηριότητα Εii.1 θα εφαρμοστούν στο ελαιοτριβείο Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018 αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα Εiii.1 η ΟΕΦ θα εφαρμόσει ένα σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της ΟΕΦ.

Στη δραστηριότητα ΣΤi.1 θα δημιουργηθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την προβολή της Ο.Ε.Φ. και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Εργασίας που θα υλοποιήσει η Ο.Ε.Φ.

Στη δραστηριότητα ΣΤii.1 θα γίνει επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ. με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας για την Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ, στην οποία δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει η Ο.Ε.Φ. στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας.