ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1o ΕΤΟΣ (2018-2019)

 

Biv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σύσταση ομάδας
 • Σύστημα ολοκληρωμένης Διαχείρισης που να καλύπτει τις απαιτήσεις του AGRO 2.1 & 2.2 /2η έκδοση 29.07.2009
 • Εκπαιδεύσεις επιβλεπόντων και ομάδας έργου
 • Τετράδια παραγωγών
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 21.12.2018 και στις 20.03.2019
 • Αναλύσεις εδάφους
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού AGRO 2.1 & 2.2

 

Biv Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

Παραδόθηκε ολοκληρωμένη βάση φυτοπροστασίας, η οποία θα επικαιροποιείται σε όλη τη διάρκεια της τριετίας. Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. έχουν διανεμηθεί Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

 

Γi Μελέτη σχεδιασμού υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού αρδεύσεων

Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση υδραυλικής συνέπειας του δικτύου και θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμματος άρδευσης.

 

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγών
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο ομαδικές εκπαιδεύσεις ελαιοπαραγωγών στις 21.12.2018 και στις 20.03.2019

 

Δi Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Για το πρώτο έτος παραδόθηκαν 12 παλετοκιβώτια για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ελαιοτριβείου, με στόχο να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια οι ελιές και να βελτιώνεται έτσι η ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 

Δi Προμήθεια γιούτινων σάκων

Για το πρώτο έτος παραδόθηκαν 1945 τμχ γιούτινα σακιά, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των καρπών και να βελτιώνεται έτσι η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

 

Δiv Αντικατάσταση σιλό αποθήκευσης ελαιοπυρήνα

Παραδόθηκε το σιλό αποθήκευσης ελαιοπυρήνα χωρητικότητας 50 τόνων.

Το σιλό θα βελτιώσει τις συνθήκες αποθήκευσης του ελαιοπυρήνα και θα απαλείψει τα υγρά απόβλητα από τον περιβάλλοντα χώρο του ελαιοτριβείου.

 

Δiv Αντικατάσταση δύο (2) σπαστήρων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ

Παραδόθηκαν οι δύο ανοξείδωτοι σπαστήρες με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου και να αυξηθεί η υπεραξία του παραγόμενου ελαιολάδου.

 

Δiv Αντικατάσταση των σωληνώσεων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ με ανοξείδωτες

Παραδόθηκε δίκτυο ανοξείδωτων σωληνώσεων με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του ελαιολάδου και να αποκτήσει υπεραξία το παραγόμενο ελαιόλαδο.

 

Δiv Αντικατάσταση αντλίας που απαιτείται για την τροφοδοσία του σιλό ελαιοπυρήνα

Παραδόθηκε αντλία για την τροφοδοσία του σιλό ελαιοπυρήνα με σκοπό τη γρήγορη και αξιόπιστη μεταφορά του ελαιοπυρήνα στο σιλό και σε βάθος χρόνου την ενίσχυση της αξιοπιστίας της λειτουργίας του ελαιοτριβείου και τη μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος.

 

 

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. – Α.Ε.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Εγχειρίδιο ISO 9001 & ISO 22000
 • Μελέτη HACCP
 • Εκπαιδεύσεις του προσωπικού
 • Έκδοση πιστοποιητικών ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005

 

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία επικαιροποιείται/ενημερώνεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη του.