ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ο ΕΤΟΣ (2022)

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

B.ii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Αναλύσεις εδάφους (5)
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Έκθεση αποτελεσμάτων
 • Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις παραγωγών

Δημιουργήθηκε και αξιοποιείται ψηφιακό εργαλείο το οποίο εμπεριέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν και εκδόθηκε ειδικό report ξεχωριστά για κάθε παραγωγό ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους των αγροτεμαχίων του.

Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εδαφικών αναλύσεων των παραγωγών που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή, με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου, και των χορηγούμενων ποσοτήτων λιπασμάτων που εφαρμόστηκαν στην διετία από τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρήση του κομπόστ που ενσωματώθηκε στα αγροτεμάχια της πιλοτικής ομάδας παραγωγών μπορεί να συνεπικουρήσει τη συμβατική λίπανση (επετεύχθη ετήσια μείωση εφαρμογής συμβατικών λιπασμάτων > 2%).

B.iv.1 Πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων

Έχει παραδοθεί ολοκληρωμένη βάση φυτοπροστασίας στην ΟΕΦ, η οποία ανανεώνεται και επικαιροποιείται ανά τρεις μήνες σε όλη τη διάρκεια της διετίας.

Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Παπαδιανίκων έχουν διανεμηθεί ανανεωμένη λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Β.iv.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασισμένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας
 • Τεχνικές εκθέσεις λίπανσης
 • Τεχνικές εκθέσεις καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση Συστήματος
 • Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών (2)
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων (15)
 • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Επιτήρηση)

Γ.iii.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 • Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος
 • Πιστοποιητικό κλιματικά ουδέτερου προϊόντος ( ClimatePartner-ID 16180-2211- 1006).

Γ.iii.2 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδεύσεις παραγωγών

Ε.i.1 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ

 • Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ιχνηλασιμότητας

Συνοψίζοντας, παραδόθηκε στην ΟΕΦ από το 1ο έτος η βάση ιχνηλασιμότητας με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα και τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι εύχρηστη και ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία και καταγραφές κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου για όλους τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Μέσω της δράσης αυτής ωφελείται το σύνολο των παραγωγών που συμμετέχουν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση καθώς η βάση δεδομένων ιχνηλασιμότητας διασφαλίζει την ποιότητα και την προέλευση του παραγόμενου ελαιολάδου.

Επιπλέον, τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας είναι άμεσα διαθέσιμα και προσβάσιμα και μπορούν να σταλούν με μορφή report για κάθε καλλιεργητική περίοδο προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της Ο.Ε.Φ.

Ε.i.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Ανασκόπηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007

Ε.ii.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ

 • Μελέτη εκτίμησης και ανάλυσης επικινδυνότητας
 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το ΙSO 9001 & ISO 22000

Ε.iii.1 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

 • Αναλύσεις Υπολειμμάτων ΦΠΠ
 • Χημικές Αναλύσεις
 • Οργανοληπτικές Αναλύσεις
 • Αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων

ΣΤ.i.1.Σχεδιασμός έντυπου και ηλεκτρονικο.ύ υλικού για την προβολή της Ο.Ε.Φ. και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Εργασίας

 • Σχεδιασμός φυλλαδίου για την προβολή της Ο.Ε.Φ.
 • Συλλογή δεδομένων και δημιουργία περιεχομένου προβολής και δημοσιότητας
 • Ολοκλήρωση φυλλαδίου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

ΣΤ.ii.1 Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση ιστοσελίδας

Στην ιστοσελίδα έχει δοθεί έμφαση στη διασφάλιση ενός φιλικού, κατανοητού και εύκολα προσβάσιμου “περιβάλλοντος” με διαρκώς ανανεωμένο περιεχόμενο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την ΟΕΦ και τις δράσεις που υλοποιεί στο παρόν Πρόγραμμα Εργασίας. Η ιστοσελίδα της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://aespapadianika.gr και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.