Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων του προηγούµενου τριετούς προγράµµατος εργασίας (2015-2018) της Ο.Ε.Φ. σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014

Για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, η ΟΕΦ υλοποίησε ένα ευρύ φάσµα στοχευµένων δράσεων µε γνώµονα τις βασικές προτεραιότητες της:

✓Βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου ελαιολάδου τόσο λόγω της κατάρτισης των παραγωγών όσο και µε τη χρήση των ενδεδειγµένων µέσων παραγωγής.

✓Πιστότητα και σύσφιξη των κοινωνικών και επαγγελµατικών σχέσεων των µελών της Ο.Ε.Φ.

✓Υγιείς βάσεις για τη δηµιουργία υπεραξίας στο ελαιόλαδου της Ο.Ε.Φ.

Το τριετές πρόγραµµα 2015-2018 περιλάµβανε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

➢ Ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στους ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της ΟΕΦ. (Τοµέας Βiv).

Η ΟΕΦ υλοποίησε την εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης στους 162 παραγωγούς της και την εκπαίδευση τους στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Επιπλέον έγινε Πιστοποίηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης από διαπιστευµένο από το ΕΣΥΔ φορέα πιστοποίησης ως αποτέλεσµα της ορθής εφαρµογής του Συστήµατος.

➢Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (Τοµέας Γiii) Έγινε διεξαγωγή εκπαιδεύσεων στους παραγωγούς της ΟΕΦ από Π.Ε. γεωπόνο σε θέµατα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκοµιδή-µετασυλλεκτικές επεµβάσεις, άρδευση. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν έργα επίδειξης που αποσκοπούσαν στην ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήµατος, νέες τεχνικές κλαδέµατος, καθώς και εφαρµογή συστηµάτων µε στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εµπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

➢Παροχή τεχνικ ής βοήθειας στην ελαιουργική µεταποιητικ ή βιοµηχαν ία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια για τα θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των προϊόντων (Τοµέας Δiv) Πραγµατοποιήθηκε προµήθεια µιας συσκευής µέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας για τη βελτίωση της εκτίµησης και της επιλογής του καταλληλότερου χρόνου συγκοµιδής της ελαιοποιήσιµης ελιάς. Επίσης η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ προµηθεύτηκε µια ανοξείδωτη αντλία µεταφοράς ελαιολάδου χαµηλών στροφών. Η αντλία αυτή ε ίναι πιστοποιηµένη για χρήση σε τρόφιµα και έχει τη δυνατότητα για τη ρύθµιση των στροφών και δυνατότητα αλλαγής της φοράς ροής του ελαιολάδου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του ελαιολάδου, να αποφεύγονται οι διαρροές και να µειώνονται οι πιθανότητες επιµόλυνσής του από ξένες ύλες από τη συνεχή αλλαγή σωληνώσεων, στοµίων και παροχών. – Υλοποίηση: 2ο έτος Τέλος πραγµατοποιήθηκε προµήθεια ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού µηχανήµατος κλαρκ που βοήθησε σηµαντικά στην ασφαλή εσωτερικ ή µεταφορά των σάκων και των πλαστικών κιβωτίων µε τις ελιές και την προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της απουσίας έκλυσης ρύπων.

➢ Δηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή µ έχρι τη συσκευασία και την επισήµανση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρµόδια εθνική αρχή (Τοµέας Εi) Αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας στο ελαιοτριβείο, το οποίο πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007. Ωστόσο, επειδή η σωστή ιχνηλασιµότητα στο ελαιόλαδο συνδέεται άµεσα µε την παρακολούθησή της σε επίπεδο παραγωγού, δηµιουργήθηκαν για το σύνολο των παραγωγών της(162), ειδικά σχεδιασµένα τετράδια ιχνηλασιµότητας έτσι ώστε να µπορεί να γίνει πλήρης ιχνηλάτιση του παραγόµενου ελαιολάδου.

➢ Δηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή µ έχρι τη συσκευασία και την επισήµανση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρµόδια εθνική αρχή (Τοµέας Εi) Για την εφαρµογή του συστήµατος της ιχνηλασιµότητας τόσο στο ελαιοτριβείο όσο και στο σύνολο των παραγωγών (162) έγινε προµήθεια δύο φορητών υπολογιστών και 2 servers, στους οποίους εγκαταστάθηκε η βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία της ιχνηλασιµότητας των παραγωγών και τις καταγραφές των στοιχείων συγκοµιδής και ελαιοποίησης.

➢ Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ (Τοµέας Εii). Για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιολάδου εφαρµόστηκε Σύστηµα Διαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 και Σύστηµα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου.