Η Ο.Ε.Φ. διαθέτει τεκµηριωµένα την απαραίτητη εµπειρία, τους πόρους και την υλικοτεχνική υποδοµή τόσο για να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα της όσο και για να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων που επαρκούν για την επίτευξη σηµαντικών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της σύγχρονης τεχνολογίας στα συστήµατα παραγωγής και αποθήκευσης ελαιολάδου χωρίς να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα άλλα µόνο την ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου και να προσαρµοστεί απόλυτα στην πραγµατική κατάσταση του εθνικού αλλά και διεθνούς ελαιοκοµικού τοµέα.

Η Ο.Ε.Φ. έχει σκοπό µέσω του νέου τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου της του οποίου οι στόχοι ταυτίζονται µε τους σκοπούς και στόχους των εφαρµοστικών κανονισµών (ΕΚ) 1308/2013 και (ΕΚ) 611/2014 & (ΕΚ) 615/2014 όπως ισχύουν, και µε επαρκώς τεκµηριωµένες, σωστά κατανεµηµένες και στοχευµένες δραστηριότητες να επιτύχει τους στόχους της που αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Στη δραστηριότητα (βiν) η Οργάνωση, εφαρµόζει Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) βασισµένο στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. στους 253 ελαιοκαλλιεργητές µέλη της, το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο πιστοποιητικό φορέα.

Στη δραστηριότητα (βiν) δηµιουργεί µια βάση δεδοµένων για την εφαρµογή της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύµφωνα µε τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Στη δραστηριότητα (γi) εκπονεί µια µελέτη σχεδιασµού της υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραµµατισµού των αρδεύσεων σε επιλεγµένους αγρούς µελών της Ο.Ε.Φ.

Στη δραστηριότητα (γiii) πραγµατοποιούνται µαθήµατα κατάρτισης των παραγωγών στον αγρό από γεωτεχνικούς, σχετικά µε τις βέλτιστες τεχνικές καλλιέργειας και συγκοµιδής της ελιάς. Επίσης διεξάγονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήµατος, νέες τεχνικές κλαδέµατος και άρδευσης, καθώς και εφαρµογή συστηµ άτων µε στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εµπλέκονται στον κύκλο παραγωγής.

Στη δραστηριότητα (δi) η Οργάνωση προµηθεύεται γιούτινους σάκους για τους παραγωγούς µέλη της και παλετοκιβώτια για το ελαιοτριβείο, ώστε να µεταφέρονται οι ελιές υπό καλύτερες συνθήκες στο ελαιοτριβείο και να βελτιωθεί µε αυτό τον τρόπο η ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου.

Στη δραστηριότητα (δiv) η Οργάνωση προχωράει στην ανατικατάσταση µέρους του εξοπλισµού του ελαιοτριβε ίου της µε την αντικατάσταση των υπαρχόντων διαχωριστήρων, σπαστήρων και σωληνώσεων µε σύγχρονους ανοξείδωτους, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθ ένου ελαιολάδου. Επιπλέον, πρροµηθεύονται κλιµατιστικές µονάδες για την διατήρηση της θερµοκρασίας στα επιθυµητά επίπεδα στο χώρο αποθήκευσης ελαιολάδου.

Επίσης η Οργάνωση προχωρά στην αντικατάσταση του υπάρχοντος σιλό αποθήκευσης ελαιοπυρήνα που έχει διαβρωθεί µε νέο ίδιας χωρητικότητας (50 τόνων) προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες αποθήκευσης του ελαιοπυρήνα κατά την αποθήκευσή του µέχρι τη µεταφορά του στο πυρηνελαιουργε ίο και αντικατάσταση της αντλίας που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία του σιλό.

Στη δραστηριότητα (εii) εφαρµόζονται στο ελαιοτριβείο συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίµων σύµφωνα µε τα διεθνή πρ ότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 αντίστοιχα, προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου. Στη δραστηριότητα (στii) αναπτύσσεται µια σύγχρονη ιστοσελίδα για την Ο.Ε.Φ. Α, στην οποία θα δηµοσιοποιούνται τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του προγράµµατος που υλοποιεί η ΟΕΦ.
Αποτελέσ