Εκπαίδευση παραγωγών

09.03.2022  Β.iv.3 “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων Συγκομιδή Ιχνηλασιμότητα   Γiii.2 “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Φυτοπροστασία   Βii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ σε ελαιοπαραγωγούς […]

Εκπαίδευση παραγωγών

22.02.2022  Β.iv.3 “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Τετράδιο Παραγωγού Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Αποθήκευση ΦΠΠ & λιπασμάτων   Γiii.2 “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (Κλαδέματα) Διαχείριση λίπανσης Φυτοπροστασία (ρυγχίτης, […]

Εκπαίδευση παραγωγών

Β.iv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 146 παραγωγούς Αντικείμενο εκπαίδευσης: Εφαρμογή φυτοπροστασίας (Σκευάσματα δακοκτονίας) Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Συγκομιδή Ιχνηλασιμότητα Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά τον χειρισμό των προϊόντων

Εκπαίδευση παραγωγών

Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Άρδευση (πότισμα) Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Φυτοπροστασία (Γλοιοσπόριο- Δάκος)

Εκπαίδευση παραγωγών

Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Καλλιεργητικές φροντίδες (κλαδεμα) Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Αντικείμενο εκπαίδευσης: Πρακτική εξάσκηση κλαδέματος στον αγρό

Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων   Συγκομιδή   Ιχνηλασιμότητα Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Φυτοπροστασία   Επιμολύνσεις όμορων αγροτεμαχίων      

Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης   Τετράδιο Παραγωγού   Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής   Αποθήκευση ΦΠΠ & Λιπασμάτων Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Φυλλολιπάνσεις   Άρδευση   Φυτοπροστασία […]

Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Κανόνες υγιεινής Ασφάλεια των εργαζομένων Ασφαλής χρήση και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισμού Παροχή πρώτων βοηθειών Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” […]